Nieuws:

 • 21-09-2018 Weekendafsluiting Terneuzen 28-9 tot 1-10 bij sluizencomplex

  Terneuzen, 20 september 2018 Van de aannemerscombinatie Sassevaart is bericht ontvangen dat de nieuwe rotonde op het kruispunt Binnenvaartweg, Schependijk, Buitenhaven in het weekend van 28 september tot 1 oktober 2018 wordt aangesloten op het wegennet bij het sluizencomplex Terneuzen. 

  Het kruispunt is dat weekend dan niet toegankelijk voor doorgaand wegverkeer. Vrijdag 28 september 10.00
  uur wordt de weg richting de Kennedylaan afgesloten. Het sluizencomplex is dan bereikbaar via de Scheldeboulevard.

  Lees verder

 • 21-08-2018 Weekendafsluiting knooppunt Sloeweg 31 augustus

  ’s-Heerenhoek, dinsdag 21 augustus 2018

  Van vrijdag 31 augustus 2018 (20.00 uur) tot maandag 3 september 2018 (05.00 uur) is een weekendafsluiting nodig van het huidige kruispunt Sloeweg met de Westerscheldetunnelweg en Bernhardweg West om een tijdelijke rotonde te kunnen realiseren.

  Lees verder

Over PORTIZ

Port & Industry Zeeland (PORTIZ) is een vereniging van industriële –en havenbedrijven, die tot doel heeft het behartigen van alle voorkomende gemeenschappelijke belangen op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied ten behoeve van het bedrijfsleven in het algemeen en de aangesloten leden in het bijzonder in het Sloegebied, de Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen en aangrenzende gebieden in Zeeland.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door

 • het uitdragen van haar standpunten bij de plaatselijke, regionale en landelijke overheden en maatschappelijke instellingen; 
 • het opwekken van belangstelling voor Sloegebied en Kanaalzone als haven –en industriegebieden; 
 • het optreden als pleitbezorger voor de particuliere, ondernemingsgewijze productie; 
 • het benoemen van vertegenwoordigers in daarvoor in aanmerking komende organen en instellingen; 
 • het eerbiedigen van de belangen van de leden; 
 • het in stand houden van een professioneel secretariaat.  


De vereniging heeft aldus een functie als belangenbehartiger, vertegenwoordiger en ambassadeur voor de havens en de industrie van Zeeland.

 

In de oprichtingsakte treft u de statuten van de vereniging aan. In deze statuten vindt u aanvullende informatie over onder meer de naam en zetel van de vereniging, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden, de wijze van bijeenroepen van de algemene (leden)vergadering en de wijze van benoeming/ontslag van de bestuurders.

Door intensieve samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland, waarmee hetzelfde kantoor als het secretariaat wordt gedeeld, wordt een effectieve en efficiënte realisatie van de doelstellingen mogelijk. Met deze samenwerking bestaat er tevens een relatie met de vereniging VNO-NCW, de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland.

 

PORTIZ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60851171. PORTIZ heeft een vrijstelling van BTW voor de collectieve belangenbehartiging van de vereniging.