Over PORTIZ

Port & Industry Zeeland (PORTIZ) is een vereniging van industriële –en havenbedrijven, die tot doel heeft het behartigen van alle voorkomende gemeenschappelijke belangen op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied ten behoeve van het bedrijfsleven in het algemeen en de aangesloten leden in het bijzonder in het Sloegebied, de Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen en aangrenzende gebieden in Zeeland.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door

  • het uitdragen van haar standpunten bij de plaatselijke, regionale en landelijke overheden en maatschappelijke instellingen; 
  • het opwekken van belangstelling voor Sloegebied en Kanaalzone als haven –en industriegebieden; 
  • het optreden als pleitbezorger voor de particuliere, ondernemingsgewijze productie; 
  • het benoemen van vertegenwoordigers in daarvoor in aanmerking komende organen en instellingen; 
  • het eerbiedigen van de belangen van de leden; 
  • het in stand houden van een professioneel secretariaat.  


De vereniging heeft aldus een functie als belangenbehartiger, vertegenwoordiger en ambassadeur voor de havens en de industrie van Zeeland.

 

In de oprichtingsakte treft u de statuten van de vereniging aan. In deze statuten vindt u aanvullende informatie over onder meer de naam en zetel van de vereniging, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden, de wijze van bijeenroepen van de algemene (leden)vergadering en de wijze van benoeming/ontslag van de bestuurders.

Door intensieve samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland, waarmee hetzelfde kantoor als het secretariaat wordt gedeeld, wordt een effectieve en efficiënte realisatie van de doelstellingen mogelijk. Met deze samenwerking bestaat er tevens een relatie met de vereniging VNO-NCW, de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland.

 

PORTIZ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60851171. PORTIZ heeft een vrijstelling van BTW voor de collectieve belangenbehartiging van de vereniging.