Nieuws:

 • 05-08-2021 PORTIZ Update nr. 12 aug. 2021

  PORTIZ Update, nummer 12 Sas van Gent, augustus 2021

   

  Lees verder

 • 23-07-2020 PORTIZ Nieuwsbrief juli 2020

  Een turbulent eerste halfjaar

  Vorige week publiceerde North Sea Port een verslag over de prestaties van de haven in de eerste helft van dit jaar. Als gevolg van de coronacrisis daalde de goederenoverslag uit de zeevaart met 11,5% tot 32,4 miljoen ton ten opzichte van een heel sterke eerste helft van 2019. De binnenvaart deed het met een daling 5,1% beter. Daar werd het afgelopen halfjaar 28 miljoen ton overgeslagen. Voor de tweede helft van het jaar verwacht North Sea Port een licht herstel.

   

  De teruggang is geen verrassing en is voelbaar in de verschillende sectoren die de haven rijk is. De oorspronkelijke gezondheidscrisis verwordt meer en meer tot een economische crisis.

  Hoe ernstig deze crisis zal zijn voor de bedrijven in het Zeeuwse havengebied is nog moeilijk te duiden. Wel zijn er duidelijke signalen dat omzetten in de tweede helft van het jaar verder zullen dalen.

   

  De afgelopen maanden zijn er landelijk en ook in de provincie verschillende maatregelen genomen om zowel bedrijven als werkgelegenheid te ondersteunen. Een van de meest besproken regelingen is de tijdelijke NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Er is inmiddels een tweede steunpakket gelanceerd, NOW 2.0 waar bedrijven tot 31 augustus op kunnen inschrijven. Informatie over de maatregelen en de impact van de coronacrisis in Zeeland is te vinden op de speciale coronamonitor die de provincie publiceert. 

   

  Wat doet de compensatieregeling voor de industrie en haven?

  Onlangs presenteerde speciaal gezant Bernard Wientjes in Middelburg het compensatierapport ’Wind in de Zeilen’. De hierin opgenomen maatregelen, die dienen als compensatie voor het wegblijven van de marinierskazerne, zijn inmiddels door de direct betrokken partijen, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestromen goedgekeurd.

   

  Namens PORTIZ heeft ook Vincent Courtois met Wientjes gesproken. Onze inzet richtte zich o.a. op investeringen in de verduurzaming van de havens en industrie (waterstof) en in de haveninfrastructuur, het verbeteren van spoorverbindingen met het achterland (VEZA-boog, Rail Gent-Terneuzen), en de versterking van het technisch onderwijs.

   

  Het uiteindelijke rapport omvat een divers aantal onderwerpen inclusief infrastructuur, onderwijs, industrie, haven en zorg, en een zogenaamde Law Delta. Hoewel niet al onze voorstellen zijn opgenomen, zoals de VEZA-boog, biedt het rapport kansen voor een structurele versterking van de industrie en havens in Zeeland. Echter, veel voorstellen zijn nog niet concreet. Wij zullen dan ook samen met onze leden en partners inzetten op meer duidelijkheid over de uitvoering en de invulling van de voorstellen met concrete projecten.

   

  VEZA-boog blijft in beeld

  Hoewel de VEZA-boog niet wordt vermeld in het rapport van Wientjes, blijft deze een essentiële spoorverbinding waarvoor zich PORTIZ sterk zal blijven maken. Samen met North Sea Port, Vlissingen en VNO-NCW Zeeland is een position paper opgesteld die na de zomer zal worden gepubliceerd. Ondertussen is er overleg met de provincie Zeeland en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat dit initiatief de juiste aandacht en opvolging krijgt.

   

  Nationale havennota erkent belang Zeeuwse havens

  PORTIZ heeft de afgelopen nadrukkelijk gepleit voor de versterking van de positie van de Zeeuwse havens in de ontwerp Havennota 2020-2030 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Ministerie van IenW heeft inmiddels vijf havens van nationaal belang aangewezen waaronder North Sea Port. Uitgangspunt in de havennota is een enkel delta-systeem waarin op basis van de economische betekenis van de verschillende havens, hun specifieke kenmerken en sterktes, rijksinvesteringen verdeeld worden over de vijf prioritaire havens en niet bij voorbaat bij een haven terecht komen.

   

  Minister wil CO2 extra belasten

  Tijdens de ledenvergadering in mei stond CO2 hoog op de agenda. Dit voorstel houdt een nationale CO2-heffing in bovenop het al bestaande Europese emissiehandelssysteem (ETS). Dit betekent extra kosten voor de industrie in Nederland en een verzwakking van de concurrentiepositie.

   

  Dat Zeeland zich al terdege voorbereid op de verduurzaming van de industrie en reductie van de CO2 uitstoot bleek tijdens de vergadering uit de presentatie van Joost van Dijk van Smart Delta Resources (SDR). SDR is een samenwerkingsverband van 13 energie- en grondstof-intensieve bedrijven in Zeeland, West-Brabant en Oost-Vlaanderen. Deze regio speelt een grote rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen van Nederland.

   

  De bij SDR aangesloten bedrijven, waaronder een aantal PORTIZ-leden, en organisaties geven actief invulling aan de klimaatambities van Europa in 2030 én wil zorgen voor een competitieve, klimaat neutrale industrie in 2050. Zij hebben al een Roadmap vastgesteld met acht concrete projecten waarmee het industriecluster kan voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs.

   

  Er worden diverse studies uitgevoerd waaronder voorstudies voor CCS en waterstof. Het waterstofgebruik in de Delta regio is maar liefst 50% van de Nederlandse consumptie.

   

  Convenant Duurzaamheid Werkt 2030-2.0!

   PORTIZ is partij in het convenant Duurzaamheid Werkt 2030. Samen met de Provincie Zeeland, North Sea Port en Zeeuwse Milieu Federatie werken we aan een sterke economie en een gezond leefklimaat. Het in 2016 gepresenteerde plan Ambitie 2030 wordt momenteel herijkt. Er is de afgelopen veel veranderd wat betreft klimaatdoelstellingen en wetgeving, zowel in Nederland als in Europa. Er is een Ambitie 2030 2.0. in de maak waarover PORTIZ-leden in het najaar zullen worden geraadpleegd.

   

  Blijven letten op stikstof

  In juni overhandigde de adviescommissie Remkes haar rapport over stikstof aan minister Schouten. In de berichtgeving in de media gaat het vooral over de extra taakstelling die deze commissie het kabinet oplegt. Deze heeft echter vooral betrekking op de veehouderij.

   

  Het rapport vraagt de industrie de uitstoot van stikstof verder te reduceren, en legt daarbij een verband met de energietransitie en dat is wat de industrie al eerder heeft bepleit. Vermindering van de uitstoot van CO2 leidt automatisch tot een daling van de uitstoot van stikstof, en de aanbevolen taakstelling lijkt haalbaar. Bovendien geeft de commissie Remkes veel aandacht aan het probleem van de (tijdelijke) uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase, en komt met de aanbeveling daarvoor een praktische oplossing voor te vinden –drempelwaarde?- die een (gedeeltelijke) bouwstop kan voorkomen.

   

  Een belangrijk aandachtspunt is wat de regering met de aanbevelingen van Remkes gaan doen. Wij moeten daar alert op blijven.

   

  OPROEP: Om ons pleidooi kracht bij te zetten is het belangrijk een beter inzicht te hebben in de concrete problemen die door het huidige stikstofbeleid worden veroorzaakt. Als jullie bekend zijn met bijvoorbeeld vergunningsproblemen geef die dan door aan Erik van Oosten, oosten@vnoncwbrabantzeeland.nl

   

   

   

   

   

   

  PORTIZ HRM Group in het teken van Corona

  In juni kwamen de leden van de PORTIZ HRM Group online bijeen. De bijeenkomst stond in het teken van de coronacrisis en de maatregelen die de verschillende bedrijven hadden genomen zoals thuiswerken, testen, en een 1,5 meter inrichting van de werkplek.

   

  Andere thema’s waren arbeidsmarkt en onderwijs. Nicole van der Goorbergh van het UWV sprak over de arbeidsmarkt en de nog steeds aanwezige mismatch tussen vraag en aanbod van personeel, ondanks de crisis. Maarten Berendsen en Ruud Hagens van Scalda gingen in op de ontwikkeling van studentenaantallen die nog steeds een dalende trend laat zien.

   

  Huisvesting arbeidsmigranten onder de loep

  Jan de Regt, voormalig secretaris van de gemeente Veere, is gestart als aanjager om de huisvestingsproblematiek voor arbeidsmigranten en seizoenswerkers aan te pakken. Hij zal ook de huisvestingssituatie van arbeidsmigranten/expats bij de bedrijven in het havengebied inventariseren. 

   

  OPROEP: Ideeën of suggesties voor het verbeteren van de huisvestingssituatie kunnen worden gestuurd aan flexwonen@zeeland.nl. De provincie Zeeland heeft een speciale webpagina over dit onderwerp waar een enquête over dit onderwerp kan worden ingevuld: https://www.zeeland.nl/actueel/enquete-huisvesting-tijdelijke-medewerkers

  Vanuit het bestuur

  In de ledenvergadering van 6 februari 2020 is de voordracht Vincent Courtois voorgedragen als nieuwe voorzitter van de vereniging en bekrachtigd door de leden.

   

  Secretariaat weer compleet

  Op 1 maart is Erik van Oosten in dienst getreden als secretaris van PORTIZ en regiomanager van VNO-NCW Zeeland. Hij voert tevens het secretariaat van de Business Advisory Council. Erik heeft voorheen in uiteenlopende communicatie- en public affairs functies gewerkt bij onder meer Dow, Van Leeuwen Buizen en Boskalis. Hij vervangt Cees Pille die als wethouder bij de gemeente Goes in dienst is getreden.

   

  Op 1 juni heeft Chantal de Jongehet team in Sas van Gent versterkt als regiomedewerker VNO-NCW Zeeland. Chantal is ondernemer en heeft verschillende functies vervuld bij de Rabobank, St Paul en Lamb Weston Meijer. Zij vervangt Priscilla Janse. Priscilla is aan de slag gegaan bij ZB/Planbureau en Bibliotheek Zeeland als adviseur marketing en communicatie.

  Marcel Ganzeman, stafmedewerker, en Heidi Laureys, management assistente maken het team compleet.

   

   

   

  Volgende PORTIZ ledenvergadering
  Donderdag 29 oktober 2020, 12.00 – 14.00 uur
  Locatie/Online: N.T.B.

  Lees verder

Sas van Gent, 9 september 2015

 

Gezamenlijke handelsreis van de havenbedrijven Port of Ghent, Zeeland Seaports en bedrijven resp. bedrijfsverenigingen naar de Baltische Staten van 24 t/m 28 augustus 2015


In Noord-Europa nemen de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen een belangrijke plaats in als logistieke verbinding van en naar Oost-Europa. De regio is dan ook een interessante handelspartner voor de Zeeuwse en Gentse havens. 5 tot 7 % van de bestaande trafieken komen van of gaan reeds naar deze landen.

 

Vandaar dat Zeeland Seaports en PORTIZ in nauwe samenwerking met Havenbedrijf Gent in augustus 2015 een handelsreis hebben georganiseerd om nieuwe contacten te leggen en bestaande te verstevigen.

 

Tijdens de handelsreis is kennis gemaakt met vertegenwoordigers van diverse havens en bedrijven. Ook bestond de mogelijkheid om individuele afspraken te maken met relevante partijen.

 

Het programma van deze handelsreis was als volgt.

 

Maandag 24 augustus 2015
07.15 am: arrival at Brussel Airport
08.50 am: Departure from Brussels Airport – Estonia (Tallinn)
12.55 pm: Arrival in Tallinn, lunch: restaurant PLATZ

Port of Tallinn
03.30 pm: arrival to Muuga harbour Office (Maardu tee 57)
03.45 pm: presentation about Port of Tallinn (Mr. Erik Ringmaa, Sirle Arro)
04.05 pm: Joint presentation from Port of Ghent & Zeeland Seaports
04.30 pm: Q and A
04.45 pm: visit to the Vessel Traffic Center, general view on the port area
05.20 pm: port tour by bus
05.45 pm: end of the visit in Muuga harbour
06.00 pm: Inchecken in hotel

07.00 pm: Official Reception @ Embassy of The Netherlands
short welcome by the Consul of The Netherlands
short presentation by BELGO/DUTCH delegation
drinks & canapés
08.30 pm: Transfer to restaurant Ö
10.30 pm: Transfer to hotel

 

Dinsdag 25 augustus 2015
07.00 am: Breakfast in hotel
08.00 am: transfer from Tallinn to Sillamäe Port
10.30 am: Arrival @ Sillamäe Port

10.40 am: Welcome by
Presentation of Port of Sillamäe
11.15 am: Joint Presentation about the Port of Ghent & Zeeland Seaports
11.40 am: Visit of the Port
04.00 pm: Transfer to Tallinn
06.00 pm: Arrival @ Tallinn
Light diner in restaurant MEKK
07.30 pm: Transfer to Airport Tallinn
09.40 pm: Departure for Riga
10.30 pm: Arrival @ Riga
10.40 pm: Transfer to Hotel

 

Woensdag 26 augustus 2015
08.00 am: breakfast in hotel
09.00 am: Transfer to Freeport of Riga Authority

09.15 am: Arrival @ Freeport of Riga Authority
Welcome
Presentation of the port
Joint presentation of Port of Ghent and Zeeland Seaports
Visit to the port: boat tour of the port and visit to Vessel Traffic Service Centre
04.00 pm: End of Visit
04.15 pm: Transfer to hotel
Check-in & Freshen up
06.00 pm: Small walk & guided boattour on the Daugava river
07.30 pm: Reception & Diner in KOYA restaraurant
Small Welcome by Port of Ghent & Zeeland Seaports
10.30 pm: Small walk to hotel Radisson Blu Elizabete

 

Donderdag 27 augustus 2015
08.00 am: ontbijt in hotel Radisson Blu Elizabete
09.00 am: B2B in hotel – meeting room
10.30 am: Transfer by bus to Klaipéda/ Litouwen
01.00 pm: Lunchbreak – restaurant “Tour de La Marie)
03.00 pm: Arrival @ Klaipéda
Visit of Klaipéda Port
03.00 pm: Arrival @ Klaipéda
Meeting with the executives of Klaipeda State Seaport Authority
Joint presentation by Port of Ghent & Zeeland Seaports
04.30 pm: Port Tour – departure from Cruise Vessel Terminal
05.30 pm: City tour in Klaipeda (including amber market)
06.30 pm: End of visit & Transport to hotel
07.30 pm: Reception & diner in Amberton Hotel

 

Vrijdag 28 augustus 2015
07.00 am: Breakfast & check-out hotel
08.00 am: Transfer to Vilnius
11.30 am: Brunch in restaurant Bure
02.40 pm: Departure to Brussels
04.05 pm: Arrival in Brussels


Deelnemers

Port of Ghent, Mathias De Clercq, Chairman & Deputy Mayor from the city of Ghent
Port of Ghent, Daan Schalck, CEO
Port of Ghent, Danny Vancoppenolle, Commercial Manager
Port of Ghent, Vanessa Desmet Public, Relations Manager

Zeeland Seaports, Jan Lagasse, CEO
Zeeland Seaports, Dick Gilhuis, CCO

Ghent Transport & Storage, Yves Bienfet, CEO
Stukwerkers Havenbedrijf, Johan De Raeve, CEO
Sea-Invest, Bart Laureys, General Manager
PORTIZ, Wies Saman, secretaris
ZPPC, Henk de Haas, voorzitter
Verbrugge, Wim Leuyckx, Commercial Manager
Ovet, Bram Peeters, Commercial Coördinator
Multraship, Dirk Provoost, Commercial Manager
Bulk Terminal Zeeland, Marijn van Nispen, CEO
Impuls Zeeland, Dick van de Voorde, General Manager


In de presentaties van Zeeland Seaports en Port of Ghent werden de historische relaties tussen beide havens uitgelegd en werden inhoudelijke en cijfermatige gegevens over de activiteiten in en van de havens uitvoerig toegelicht. Vervolgens kregen de bedrijven en de bedrijvenverenigingen de gelegenheid om hun eigen bedrijfsprofielen kort uiteen te zetten.

- - - - - - -

Kernpunten presentatie van PORTIZ

PORTIZ is the association of industrial and port companies (i.e. stevedores, logistic services) in the Dutch province of Zeeland. PORTIZ is the central point of contact for her members and stakeholders in this area:
- connects companies
- takes care of common interests of these companies
- strives for optimal economic conditions
- creates social and political support for the activities and operations of its members (license to operate)

Members: see attachment


Subjects we deal with and which are part of our year through agenda:
- infrastructure (roads, waterways, railways, pipelines) and accessibility
- labour market and professional education
- environmental affairs and safety
- economics and economic conditions in our region (level playing field)
- cooperation with 3rd parties, regional, national and cross-border
- promote the region as a leading industrial area