Nieuws:

Vaccinatie Zeevarenden

 

Deze week publiceerde de PZC een artikel over de schrijnende situatie van Filipijnse zeevaarders. Zij komen nu in Zeeland niet in aanmerking voor een vaccinatie terwijl zij die in Belgische havens wel kunnen krijgen. In de haven van Rotterdam is de Vereniging van Reders (KNVR) deze week een pilot gestart om internationale zeevarenden te vaccineren. Vincent Courtois, voorzitter van PORTIZ: ‘Dat is onverantwoord en leidt tot schrijnende situaties. Het gaat om de gezondheid en veiligheid van zeevarenden en van medewerkers in de haven die met hen in contact komen.’ PORTIZ heeft aan North Sea Port en de KVNR een dringende oproep gedaan om de pilot naar Zeeuwse andere havens in Nederland uit te breiden.

 

PORTIZ trekt daarbij op met de Vereniging van Zeeuwse Cargadoors. ‘Wij vragen North Sea Port het voorbeeld van Rotterdam te volgen en zich actief in te zetten voor het vaccineren van internationale zeevarenden, mogelijk in samenwerking met de KNVR en/of GGD Zeeland. Laatstgenoemde heeft laten weten te beschikken over de capaciteit en de vaccins om ook het vaccineren van internationale zeevarenden voortvarend aan te pakken’, aldus Vincent Courtois.

 

Onzekerheid over Financiële Zekerheidsstelling (FiZe)

 

In juli vond er een overleg plaats van PORTIZ en VNO-NCW zeeland met de leden van Gedeputeerde Staten van Zeeland (GS). Een van de besproken onderwerpen was het plan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een wijziging van het Omgevingsbesluit onder de nieuwe Omgevingswet. Door deze wijziging wordt het mogelijk voor vergunningverleners om bij bepaalde activiteiten van bedrijven* financiële zekerheid te stellen. Hierdoor kan worden voorkomen dat overheden na faillissement van een bedrijf kosten moeten maken voor het herstellen van milieuschade of het saneren van bedrijfsterreinen. De provincie speelt een rol bij de uitvoering van die nieuwe regel en wacht op richtlijnen van het IPO.

 

Al is er begrip voor het gegeven dat milieukosten veroorzaakt door nalatige en failliete bedrijven niet ten laste van de maatschappij mogen komen, toch is PORTIZ geen voorstander van de toepassing van FiZe; de regelgeving is niet werkbaar en disproportioneel. Het legt een beslag op financiële middelen van bedrijven en beperkt hen in hun investerings- en kredietruimte. Ook wordt het ‘level playing field’ van bedrijven mogelijk weer aangetast.

 

GS deelt de zorg van PORTIZ. De alternatieve optie is besproken om een algemeen fonds/stroppenpot op te zetten van waaruit in voorkomende gevallen schades kunnen worden verhaald.

 

Met GS is afgesproken om samen de ontwikkeling inzake FiZe te volgen en waar mogelijk bij te sturen. Samen met VNO-NCW Zeeland is PORTIZ betrokken bij het FiZe overleg met IPO en de lobby-inzet in de richting van het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

*            majeure risicobedrijven: wijziging bevat een aanscherping van het instrument financiële zekerheid voor majeure risicobedrijven. Voor deze bedrijven zal de geplande bevoegdheid voor het bevoegd gezag om bij vergunning financiële zekerheid op te leggen worden vervangen door een verplichting.

*             afvalbeheer: wijziging omvat een verbreding van de mogelijkheid tot toepassing van het instrument financiële zekerheid naar bepaalde activiteiten die betrekking hebben op afvalbeheer.

*             MKB: wijziging kan MKB-bedrijven onnodig belasten en er is door het ministerie geen MKB-toets uitgevoerd.

 

 

Concept strategisch plan North Sea Port

 

Het havenbedrijf North Sea Port legt momenteel de laatste hand aan zijn strategisch plan ‘Connect 2025’. Het plan omvat acht strategische programma’s:

  1. License to operate
  2. Vestigen van circulaire waardeketens
  3. Vestigen van energieprojecten
  4. Synergie in klimaatinvesteringen
  5. Connector rol
  6. Sterke logistieke ketens
  7. Toekomstbestendige infrastructuur
  8. Data community

 

North Sea Port zet daarbij in op de groei van gevestigde activiteiten en met name op de volgende zeven speerpuntsectoren: chemie, staal, automotive, energie, food & feed, bouwmaterialen en value added logistics.

 

Het strategisch plan van het havenbedrijf is onlangs door CEO Daan Schalck toegelicht en besproken in de Busines Advisory Board (BAB). Het plan zal na goedkeuring door de aandeelhouders verder worden uitgewerkt in zogenaamde uitvoeringsplannen.

 

PORTIZ blijft de ontwikkeling van het plan/de plannen volgen en zal waar nodig de belangen van de leden aan de orde stellen. In de volgende ledenvergadering zal het strategisch plan van North Sea Port op de agenda staan.

 

 

Huisvesting PORTIZ-secretariaat

 

In het najaar van 2021 zal het secretariaat van PORTIZ verhuizen van Sas van Gent naar Terneuzen. Het nieuwe kantoor ligt centraler in het werkgebied van PORTIZ en de indeling is praktischer dan het huidige, historische pand aan de Westkade in Sas van Gent.

De nieuwe adresgegevens zullen binnenkort worden gecommuniceerd.

 

 

Volgende PORTIZ ledenvergadering
Donderdag 21 oktober 2020, 12.00 – 14.00 uur
Bij voorkeur op een nader te bepalen locatie

i.p.v. online (afhankelijk van de dan geldende Corona regels).