Nieuws:

 • 05-08-2021 PORTIZ Update nr. 12 aug. 2021

  PORTIZ Update, nummer 12 Sas van Gent, augustus 2021

   

  Lees verder

 • 23-07-2020 PORTIZ Nieuwsbrief juli 2020

  Een turbulent eerste halfjaar

  Vorige week publiceerde North Sea Port een verslag over de prestaties van de haven in de eerste helft van dit jaar. Als gevolg van de coronacrisis daalde de goederenoverslag uit de zeevaart met 11,5% tot 32,4 miljoen ton ten opzichte van een heel sterke eerste helft van 2019. De binnenvaart deed het met een daling 5,1% beter. Daar werd het afgelopen halfjaar 28 miljoen ton overgeslagen. Voor de tweede helft van het jaar verwacht North Sea Port een licht herstel.

   

  De teruggang is geen verrassing en is voelbaar in de verschillende sectoren die de haven rijk is. De oorspronkelijke gezondheidscrisis verwordt meer en meer tot een economische crisis.

  Hoe ernstig deze crisis zal zijn voor de bedrijven in het Zeeuwse havengebied is nog moeilijk te duiden. Wel zijn er duidelijke signalen dat omzetten in de tweede helft van het jaar verder zullen dalen.

   

  De afgelopen maanden zijn er landelijk en ook in de provincie verschillende maatregelen genomen om zowel bedrijven als werkgelegenheid te ondersteunen. Een van de meest besproken regelingen is de tijdelijke NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Er is inmiddels een tweede steunpakket gelanceerd, NOW 2.0 waar bedrijven tot 31 augustus op kunnen inschrijven. Informatie over de maatregelen en de impact van de coronacrisis in Zeeland is te vinden op de speciale coronamonitor die de provincie publiceert. 

   

  Wat doet de compensatieregeling voor de industrie en haven?

  Onlangs presenteerde speciaal gezant Bernard Wientjes in Middelburg het compensatierapport ’Wind in de Zeilen’. De hierin opgenomen maatregelen, die dienen als compensatie voor het wegblijven van de marinierskazerne, zijn inmiddels door de direct betrokken partijen, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestromen goedgekeurd.

   

  Namens PORTIZ heeft ook Vincent Courtois met Wientjes gesproken. Onze inzet richtte zich o.a. op investeringen in de verduurzaming van de havens en industrie (waterstof) en in de haveninfrastructuur, het verbeteren van spoorverbindingen met het achterland (VEZA-boog, Rail Gent-Terneuzen), en de versterking van het technisch onderwijs.

   

  Het uiteindelijke rapport omvat een divers aantal onderwerpen inclusief infrastructuur, onderwijs, industrie, haven en zorg, en een zogenaamde Law Delta. Hoewel niet al onze voorstellen zijn opgenomen, zoals de VEZA-boog, biedt het rapport kansen voor een structurele versterking van de industrie en havens in Zeeland. Echter, veel voorstellen zijn nog niet concreet. Wij zullen dan ook samen met onze leden en partners inzetten op meer duidelijkheid over de uitvoering en de invulling van de voorstellen met concrete projecten.

   

  VEZA-boog blijft in beeld

  Hoewel de VEZA-boog niet wordt vermeld in het rapport van Wientjes, blijft deze een essentiële spoorverbinding waarvoor zich PORTIZ sterk zal blijven maken. Samen met North Sea Port, Vlissingen en VNO-NCW Zeeland is een position paper opgesteld die na de zomer zal worden gepubliceerd. Ondertussen is er overleg met de provincie Zeeland en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat dit initiatief de juiste aandacht en opvolging krijgt.

   

  Nationale havennota erkent belang Zeeuwse havens

  PORTIZ heeft de afgelopen nadrukkelijk gepleit voor de versterking van de positie van de Zeeuwse havens in de ontwerp Havennota 2020-2030 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Ministerie van IenW heeft inmiddels vijf havens van nationaal belang aangewezen waaronder North Sea Port. Uitgangspunt in de havennota is een enkel delta-systeem waarin op basis van de economische betekenis van de verschillende havens, hun specifieke kenmerken en sterktes, rijksinvesteringen verdeeld worden over de vijf prioritaire havens en niet bij voorbaat bij een haven terecht komen.

   

  Minister wil CO2 extra belasten

  Tijdens de ledenvergadering in mei stond CO2 hoog op de agenda. Dit voorstel houdt een nationale CO2-heffing in bovenop het al bestaande Europese emissiehandelssysteem (ETS). Dit betekent extra kosten voor de industrie in Nederland en een verzwakking van de concurrentiepositie.

   

  Dat Zeeland zich al terdege voorbereid op de verduurzaming van de industrie en reductie van de CO2 uitstoot bleek tijdens de vergadering uit de presentatie van Joost van Dijk van Smart Delta Resources (SDR). SDR is een samenwerkingsverband van 13 energie- en grondstof-intensieve bedrijven in Zeeland, West-Brabant en Oost-Vlaanderen. Deze regio speelt een grote rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen van Nederland.

   

  De bij SDR aangesloten bedrijven, waaronder een aantal PORTIZ-leden, en organisaties geven actief invulling aan de klimaatambities van Europa in 2030 én wil zorgen voor een competitieve, klimaat neutrale industrie in 2050. Zij hebben al een Roadmap vastgesteld met acht concrete projecten waarmee het industriecluster kan voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs.

   

  Er worden diverse studies uitgevoerd waaronder voorstudies voor CCS en waterstof. Het waterstofgebruik in de Delta regio is maar liefst 50% van de Nederlandse consumptie.

   

  Convenant Duurzaamheid Werkt 2030-2.0!

   PORTIZ is partij in het convenant Duurzaamheid Werkt 2030. Samen met de Provincie Zeeland, North Sea Port en Zeeuwse Milieu Federatie werken we aan een sterke economie en een gezond leefklimaat. Het in 2016 gepresenteerde plan Ambitie 2030 wordt momenteel herijkt. Er is de afgelopen veel veranderd wat betreft klimaatdoelstellingen en wetgeving, zowel in Nederland als in Europa. Er is een Ambitie 2030 2.0. in de maak waarover PORTIZ-leden in het najaar zullen worden geraadpleegd.

   

  Blijven letten op stikstof

  In juni overhandigde de adviescommissie Remkes haar rapport over stikstof aan minister Schouten. In de berichtgeving in de media gaat het vooral over de extra taakstelling die deze commissie het kabinet oplegt. Deze heeft echter vooral betrekking op de veehouderij.

   

  Het rapport vraagt de industrie de uitstoot van stikstof verder te reduceren, en legt daarbij een verband met de energietransitie en dat is wat de industrie al eerder heeft bepleit. Vermindering van de uitstoot van CO2 leidt automatisch tot een daling van de uitstoot van stikstof, en de aanbevolen taakstelling lijkt haalbaar. Bovendien geeft de commissie Remkes veel aandacht aan het probleem van de (tijdelijke) uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase, en komt met de aanbeveling daarvoor een praktische oplossing voor te vinden –drempelwaarde?- die een (gedeeltelijke) bouwstop kan voorkomen.

   

  Een belangrijk aandachtspunt is wat de regering met de aanbevelingen van Remkes gaan doen. Wij moeten daar alert op blijven.

   

  OPROEP: Om ons pleidooi kracht bij te zetten is het belangrijk een beter inzicht te hebben in de concrete problemen die door het huidige stikstofbeleid worden veroorzaakt. Als jullie bekend zijn met bijvoorbeeld vergunningsproblemen geef die dan door aan Erik van Oosten, oosten@vnoncwbrabantzeeland.nl

   

   

   

   

   

   

  PORTIZ HRM Group in het teken van Corona

  In juni kwamen de leden van de PORTIZ HRM Group online bijeen. De bijeenkomst stond in het teken van de coronacrisis en de maatregelen die de verschillende bedrijven hadden genomen zoals thuiswerken, testen, en een 1,5 meter inrichting van de werkplek.

   

  Andere thema’s waren arbeidsmarkt en onderwijs. Nicole van der Goorbergh van het UWV sprak over de arbeidsmarkt en de nog steeds aanwezige mismatch tussen vraag en aanbod van personeel, ondanks de crisis. Maarten Berendsen en Ruud Hagens van Scalda gingen in op de ontwikkeling van studentenaantallen die nog steeds een dalende trend laat zien.

   

  Huisvesting arbeidsmigranten onder de loep

  Jan de Regt, voormalig secretaris van de gemeente Veere, is gestart als aanjager om de huisvestingsproblematiek voor arbeidsmigranten en seizoenswerkers aan te pakken. Hij zal ook de huisvestingssituatie van arbeidsmigranten/expats bij de bedrijven in het havengebied inventariseren. 

   

  OPROEP: Ideeën of suggesties voor het verbeteren van de huisvestingssituatie kunnen worden gestuurd aan flexwonen@zeeland.nl. De provincie Zeeland heeft een speciale webpagina over dit onderwerp waar een enquête over dit onderwerp kan worden ingevuld: https://www.zeeland.nl/actueel/enquete-huisvesting-tijdelijke-medewerkers

  Vanuit het bestuur

  In de ledenvergadering van 6 februari 2020 is de voordracht Vincent Courtois voorgedragen als nieuwe voorzitter van de vereniging en bekrachtigd door de leden.

   

  Secretariaat weer compleet

  Op 1 maart is Erik van Oosten in dienst getreden als secretaris van PORTIZ en regiomanager van VNO-NCW Zeeland. Hij voert tevens het secretariaat van de Business Advisory Council. Erik heeft voorheen in uiteenlopende communicatie- en public affairs functies gewerkt bij onder meer Dow, Van Leeuwen Buizen en Boskalis. Hij vervangt Cees Pille die als wethouder bij de gemeente Goes in dienst is getreden.

   

  Op 1 juni heeft Chantal de Jongehet team in Sas van Gent versterkt als regiomedewerker VNO-NCW Zeeland. Chantal is ondernemer en heeft verschillende functies vervuld bij de Rabobank, St Paul en Lamb Weston Meijer. Zij vervangt Priscilla Janse. Priscilla is aan de slag gegaan bij ZB/Planbureau en Bibliotheek Zeeland als adviseur marketing en communicatie.

  Marcel Ganzeman, stafmedewerker, en Heidi Laureys, management assistente maken het team compleet.

   

   

   

  Volgende PORTIZ ledenvergadering
  Donderdag 29 oktober 2020, 12.00 – 14.00 uur
  Locatie/Online: N.T.B.

  Lees verder

Vaccinatie Zeevarenden

 

Deze week publiceerde de PZC een artikel over de schrijnende situatie van Filipijnse zeevaarders. Zij komen nu in Zeeland niet in aanmerking voor een vaccinatie terwijl zij die in Belgische havens wel kunnen krijgen. In de haven van Rotterdam is de Vereniging van Reders (KNVR) deze week een pilot gestart om internationale zeevarenden te vaccineren. Vincent Courtois, voorzitter van PORTIZ: ‘Dat is onverantwoord en leidt tot schrijnende situaties. Het gaat om de gezondheid en veiligheid van zeevarenden en van medewerkers in de haven die met hen in contact komen.’ PORTIZ heeft aan North Sea Port en de KVNR een dringende oproep gedaan om de pilot naar Zeeuwse andere havens in Nederland uit te breiden.

 

PORTIZ trekt daarbij op met de Vereniging van Zeeuwse Cargadoors. ‘Wij vragen North Sea Port het voorbeeld van Rotterdam te volgen en zich actief in te zetten voor het vaccineren van internationale zeevarenden, mogelijk in samenwerking met de KNVR en/of GGD Zeeland. Laatstgenoemde heeft laten weten te beschikken over de capaciteit en de vaccins om ook het vaccineren van internationale zeevarenden voortvarend aan te pakken’, aldus Vincent Courtois.

 

Onzekerheid over Financiële Zekerheidsstelling (FiZe)

 

In juli vond er een overleg plaats van PORTIZ en VNO-NCW zeeland met de leden van Gedeputeerde Staten van Zeeland (GS). Een van de besproken onderwerpen was het plan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een wijziging van het Omgevingsbesluit onder de nieuwe Omgevingswet. Door deze wijziging wordt het mogelijk voor vergunningverleners om bij bepaalde activiteiten van bedrijven* financiële zekerheid te stellen. Hierdoor kan worden voorkomen dat overheden na faillissement van een bedrijf kosten moeten maken voor het herstellen van milieuschade of het saneren van bedrijfsterreinen. De provincie speelt een rol bij de uitvoering van die nieuwe regel en wacht op richtlijnen van het IPO.

 

Al is er begrip voor het gegeven dat milieukosten veroorzaakt door nalatige en failliete bedrijven niet ten laste van de maatschappij mogen komen, toch is PORTIZ geen voorstander van de toepassing van FiZe; de regelgeving is niet werkbaar en disproportioneel. Het legt een beslag op financiële middelen van bedrijven en beperkt hen in hun investerings- en kredietruimte. Ook wordt het ‘level playing field’ van bedrijven mogelijk weer aangetast.

 

GS deelt de zorg van PORTIZ. De alternatieve optie is besproken om een algemeen fonds/stroppenpot op te zetten van waaruit in voorkomende gevallen schades kunnen worden verhaald.

 

Met GS is afgesproken om samen de ontwikkeling inzake FiZe te volgen en waar mogelijk bij te sturen. Samen met VNO-NCW Zeeland is PORTIZ betrokken bij het FiZe overleg met IPO en de lobby-inzet in de richting van het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

*            majeure risicobedrijven: wijziging bevat een aanscherping van het instrument financiële zekerheid voor majeure risicobedrijven. Voor deze bedrijven zal de geplande bevoegdheid voor het bevoegd gezag om bij vergunning financiële zekerheid op te leggen worden vervangen door een verplichting.

*             afvalbeheer: wijziging omvat een verbreding van de mogelijkheid tot toepassing van het instrument financiële zekerheid naar bepaalde activiteiten die betrekking hebben op afvalbeheer.

*             MKB: wijziging kan MKB-bedrijven onnodig belasten en er is door het ministerie geen MKB-toets uitgevoerd.

 

 

Concept strategisch plan North Sea Port

 

Het havenbedrijf North Sea Port legt momenteel de laatste hand aan zijn strategisch plan ‘Connect 2025’. Het plan omvat acht strategische programma’s:

 1. License to operate
 2. Vestigen van circulaire waardeketens
 3. Vestigen van energieprojecten
 4. Synergie in klimaatinvesteringen
 5. Connector rol
 6. Sterke logistieke ketens
 7. Toekomstbestendige infrastructuur
 8. Data community

 

North Sea Port zet daarbij in op de groei van gevestigde activiteiten en met name op de volgende zeven speerpuntsectoren: chemie, staal, automotive, energie, food & feed, bouwmaterialen en value added logistics.

 

Het strategisch plan van het havenbedrijf is onlangs door CEO Daan Schalck toegelicht en besproken in de Busines Advisory Board (BAB). Het plan zal na goedkeuring door de aandeelhouders verder worden uitgewerkt in zogenaamde uitvoeringsplannen.

 

PORTIZ blijft de ontwikkeling van het plan/de plannen volgen en zal waar nodig de belangen van de leden aan de orde stellen. In de volgende ledenvergadering zal het strategisch plan van North Sea Port op de agenda staan.

 

 

Huisvesting PORTIZ-secretariaat

 

In het najaar van 2021 zal het secretariaat van PORTIZ verhuizen van Sas van Gent naar Terneuzen. Het nieuwe kantoor ligt centraler in het werkgebied van PORTIZ en de indeling is praktischer dan het huidige, historische pand aan de Westkade in Sas van Gent.

De nieuwe adresgegevens zullen binnenkort worden gecommuniceerd.

 

 

Volgende PORTIZ ledenvergadering
Donderdag 21 oktober 2020, 12.00 – 14.00 uur
Bij voorkeur op een nader te bepalen locatie

i.p.v. online (afhankelijk van de dan geldende Corona regels).