Nieuws:

 

Sas van Gent, 19 mei 2015

 

PORTIZ en BZW reageren op de ontstane situatie m.b.t. de voorgenomen versobering van de vernieuwde Sloeweg.

 

Op 19 mei hebben PORTIZ en BZW gezamenlijk een brief geschreven aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in Zeeland. Hieronder treft u de tekst van de brief aan:

(aanhef)
"Naar verluidt gaan uw colleges in de komende maanden mogelijk besluiten nemen in het dossier Sloeweg.

Die besluiten zullen ingrijpende, verstrekkende gevolgen hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de Zeeuwse economie in het algemeen en die van de industrie- en havengebieden Sloe en Kanaalzone in het bijzonder. Daarom vragen wij met deze brief uw aandacht voor het volgende.


Begin april jl. werd duidelijk dat door de gerezen technische en financiële problemen de werken aan de Sloeweg mogelijk zullen worden vertraagd en versoberd.
Inmiddels is de eindrapportage verschenen van de Task Force Team Sloeweg, waarin de ontstane problemen worden geanalyseerd en waarin ook suggesties worden gedaan om te komen tot aanpassing van de oorspronkelijke plannen in combinatie met financiële projectbeheersing. Zoals wij ook in een eerder verschenen persbericht (13 april 2015) hebben gesteld zijn wij van oordeel dat ondanks de gerezen problemen moet blijven worden ingezet op optimale logistieke ontsluiting van het Sloegebied en de Kanaalzone door zowel de plannen voor de Sloeweg als de uitvoering van de verbeteringen aan de Tractaatweg uit te voeren volgens het oorspronkelijke concept: een autoweg vanaf de A58 bij Heinkenszand tot aan de Nederlands Belgische grens bij Zelzate met 2x2 rijstroken en uitsluitend ongelijkvloerse kruisingen.

De aanpassing van de Sloeweg vormt samen met de vergelijkbare aanpassing van de Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen het onmisbare sluitstuk in de noord-zuidverbinding in Zeeland. Daardoor zouden de voor Zeeland van eminent economisch belang zijnde industriegebieden Sloe en Kanaalzone eindelijk een volwaardige logistieke ontsluiting krijgen. Het bedrijfsleven wacht hier al jaren op en vindt dit een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van deze industrie- en havenregio's.

 

Aanvankelijk zouden de aanpassingen in 2015 gereed zijn, samen met de realisering van de Sluiskiltunnel. Later is de planning bijgesteld tot 2016 (Sloeweg) en 2017/2018 (Tractaatweg). Daarnaast worden nu voorstellen gedaan die mogelijk tot wezenlijke aanpassingen/versobering van het oorspronkelijke concept zullen leiden. De versobering, gecombineerd met verdere vertragingen, roept vele vragen op en kan er toe leiden dat een optimale logistieke afhandeling van goederen en personen niet tot zijn recht zal komen. Tot nu toe is het bedrijfsleven ervan uit gegaan dat de werken daadwerkelijke uitgevoerd zouden worden met 2x2 rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen op het gehele traject.

De ontstane problemen bij de Sloeweg doen overigens het ergste vrezen voor de aanpassingswerken aan de Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen. De infrastructurele situatie met ondergrondse leidingen, waterlopen en aansluitingen aan de daar liggende bedrijventerreinen zijn zo mogelijk nog gecompliceerder dan bij de Sloeweg. Ook voor de Tractaatweg geldt dat wat BZW Zeeland en PORTIZ betreft verder uitstel en versobering niet aan de orde kunnen zijn gelet op de door de door de betrokken overheden gewekte verwachtingen m.b.t. de verbetering van de infrastructuur.
Vanzelfsprekend zal er een oplossing gevonden moeten worden voor de ontstane problemen, maar bij die zoektocht moet voorop staan dat de veranderingen en aanpassingen zodanig moeten zijn dat die een ongestoorde verkeersafwikkeling op middellange en lange termijn garanderen.

 

Beide werkgeversverenigingen zijn overigens bereid om samen met u naar oplossingen voor de ontstane problemen te zoeken."