Nieuws:

 

Sas van Gent, 16 december 2017

 

In de Statenvergadering van 16 december 2016 stemde een meerderheid in met de uitvoering van de kruising Westerscheldetunnel-weg, Sloeweg en Bernhardweg die een vrije doorgang voor het verkeer betekent. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de lobby die PORTIZ al jaren voert voor een onbelemmerde verbinding Goes – Gent met een uitstekende aansluiting op het Sloegebied.


Met de A58 is de N62 de belangrijkste verkeersader van de Provincie Zeeland. Vanuit PORTIZ is in de vele gesprekken met stakeholders duidelijk geworden dat uit oogpunt van economische verbinding binnen Zeeland en met de omliggende gebieden deze variant uitgevoerd moest worden zoals ook oorspronkelijk bedoeld was met de plannen voor de Sloeweg. In haar contacten met Gedeputeerde Staten heeft PORTIZ dit dan ook onophoudelijk benadrukt. Aanvullend bleken andere overwegingen zoals veiligheid in het voordeel van deze variant te pleiten. De bijdrage van de NV Westerscheldetunnel maakte het mogelijk om ook de financiële dekking van deze uitvoering geregeld te krijgen.


PORTIZ hoopt op een voorspoedige procedure en realisatie van deze variant en is overtuigd dat deze politieke keuze een duurzame keuze is voor infrastructuur die goed is voor de Zeeuwse burger en bedrijfsleven.