Nieuws:

 

 

 

Middelburg, 24 april 2015

 

DELTA reduceert schuld in 2014

Verkoop Indaver maakt DELTA financieel sterker

 

DELTA heeft in 2014 een relatief goed jaar gekend dankzij een scherp financieel beleid. Dit terwijl er sprake was van aanhoudende moeilijke markt-omstandigheden. DELTA boekte in 2014 een onderliggend resultaat van € 65 mln. Door de voorgenomen verkoop van afvaldochter Indaver en de noodzakelijke impairment restte een netto resultaat van € 4 mln. De omzet van € 1,9 miljard is iets gedaald ten opzichte van € 2,1 miljard in 2013. De vrije kasstroom kwam uit op € 94 mln., waarvan € 20 mln. aan dividend en € 74 mln. aan schuldenaflossing is besteed.

 

De ontwikkelingen op de energiemarkt bleven ook in 2014 uitdagend. Structureel herstel is nog niet in zicht, waardoor de prijzen voor energie onder druk bleven. Dankzij de goede resultaten van de overige onderdelen kijkt DELTA toch tevreden terug op 2014. MultiMedia noteerde een mooi financieel resultaat en ook DELTA Netwerkbedrijf, DELTA Infra, en de deelnemingen Indaver en Evides presteerden goed.

 

CEO Arnoud Kamerbeek is positief over het resultaat. “We zijn trots op dit resultaat. Zoals ik vorig jaar al aangaf, blijft de situatie op de energiemarkt zorgelijk. Achterover leunen was geen optie. Met strakke financiële sturing en de verkoop van Indaver hebben we ons weerstandsvermogen verder versterkt.”.

 

Financiële highlights (in mln €)

 

       2014     2013
Netto-omzet  1.9312.104 
Bruto-marge817810
EBITDA 312301
Netto resultaat (voor impairment)65
Netto resultaat (na impairment) 474,8
Investeringen in (im)materiële vaste activa  101 168
Net Debt 559633 

 

 

Aantal Medewerkers (in FTE)

        2014      2013
Medewerkers                                          3.182 3.216

 


Klik hier voor het Profiel en kerncijfers.

 

De omzet in 2014 is lager dan in 2013. Dit werd voornamelijk gevoeld in het energiesegment, zowel op de handelsvloer als bij de verkopen aan zakelijke klanten en consumenten. Het netwerksegment bleek in staat de teruggang in omzet door aanpassing van de wettelijke X-factoren voor een stuk te compenseren door sterke kostenbesparingen voortkomend uit de samenvoeging van de Netwerk- en Infra activiteiten onder één aansturing. De omzet van het MultiMedia bedrijf steeg licht.

 

Het afvalverwerkingsbedrijf Indaver, waarin DELTA een belang heeft van 75%, heeft een goed jaar gehad ondanks een aantal ongeplande uitvallen van verbrandingsovens in België en Duitsland. De activiteiten in Ierland konden groeien door een verruiming van de verkregen vergunning. De prijsdruk in de markt bleef bestaan, zowel bij de prijzen van afval als bij de opbrengst van de geproduceerde energie. De nieuwe verbrandingsinstallatie in Nederland (Alphen aan de Rijn) draaide volgens verwachting. De activiteiten in Nederland presteerden boven budget, met name door toename in de volumes van groencompostering en bij de stortplaatsen. Ook was 2014 wederom een sterk jaar voor waterbedrijf Evides waar DELTA 50% eigenaar van is.

 

Vooruitzichten 2015

DELTA is onlosmakelijk verbonden met Zeeland. Als werkgever, maar zeker ook als maatschappelijke partner en met betrekking tot de energietransitie. DELTA is fan van het Energieakkoord. DELTA kan echter de enorme vergoeding die de bedrijven met een kolencentrale ontvangen voor het uit de markt halen van hun oude centrales niet ondersteunen. Dit voordeel bestaat onder andere uit het afschaffen van de kolenbelasting en het extra subsidiëren van de bij- en meestook van biomassa. De opwek van kolenenergie wordt daarmee dus eigenlijk nog eens extra gesubsidieerd. En dat was niet de bedoeling van het energieakkoord. Het past in ieder geval niet bij onze ambitie lage CO2 energievoorziening. Klik hier voor een nadere toelichting op het standpunt van Delta inzake de kolenparagraaf uit het energieakkoord.

 

Veel van onze toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden om DELTA vorm te geven, hangen af van de uitspraak van de Hoge Raad over gedwongen afsplitsing van de Netwerkactiviteiten en de reactie van de politiek op een eventueel voor DELTA ongunstige uitspraak. We hebben de afgelopen jaren niet onder stoelen of banken gestoken dat splitsing het einde van DELTA in zijn huidige vorm betekent en voor de werkgelegenheid in Zeeland een forse aderlating is. Splitsing is een slechte oplossing voor een niet bestaand probleem. De Wet onafhankelijk netbeheer doet reeds zijn werk. Wij gaan uit van een uiteindelijk verstandige beslissing van de Nederlandse overheid.

 

Over DELTA

DELTA levert energie, infra- en milieudiensten en digitale services. DELTA is onlosmakelijk verbonden met Zeeland: expliciet door het aanleggen van de infrastructuur om de provincie te voorzien van gas, elektriciteit, water, internet, telefonie en televisie. Impliciet speelt DELTA een belangrijke rol in het verbinden van mensen in Zeeland. DELTA brengt mensen samen. Dat doen we door het aanbieden van producten en diensten, door onze betrokkenheid bij maatschappelijke projecten en door sponsoring. DELTA verbindt zo als werkgever, als leverancier en als maatschappelijke partner. Op de zakelijke markt is DELTA actief in binnen- en buitenland op het gebied van afvalverwerking, energie en digitale dienstverlening.