Nieuws:

 • 05-08-2021 PORTIZ Update nr. 12 aug. 2021

  PORTIZ Update, nummer 12 Sas van Gent, augustus 2021

   

  Lees verder

 • 23-07-2020 PORTIZ Nieuwsbrief juli 2020

  Een turbulent eerste halfjaar

  Vorige week publiceerde North Sea Port een verslag over de prestaties van de haven in de eerste helft van dit jaar. Als gevolg van de coronacrisis daalde de goederenoverslag uit de zeevaart met 11,5% tot 32,4 miljoen ton ten opzichte van een heel sterke eerste helft van 2019. De binnenvaart deed het met een daling 5,1% beter. Daar werd het afgelopen halfjaar 28 miljoen ton overgeslagen. Voor de tweede helft van het jaar verwacht North Sea Port een licht herstel.

   

  De teruggang is geen verrassing en is voelbaar in de verschillende sectoren die de haven rijk is. De oorspronkelijke gezondheidscrisis verwordt meer en meer tot een economische crisis.

  Hoe ernstig deze crisis zal zijn voor de bedrijven in het Zeeuwse havengebied is nog moeilijk te duiden. Wel zijn er duidelijke signalen dat omzetten in de tweede helft van het jaar verder zullen dalen.

   

  De afgelopen maanden zijn er landelijk en ook in de provincie verschillende maatregelen genomen om zowel bedrijven als werkgelegenheid te ondersteunen. Een van de meest besproken regelingen is de tijdelijke NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Er is inmiddels een tweede steunpakket gelanceerd, NOW 2.0 waar bedrijven tot 31 augustus op kunnen inschrijven. Informatie over de maatregelen en de impact van de coronacrisis in Zeeland is te vinden op de speciale coronamonitor die de provincie publiceert. 

   

  Wat doet de compensatieregeling voor de industrie en haven?

  Onlangs presenteerde speciaal gezant Bernard Wientjes in Middelburg het compensatierapport ’Wind in de Zeilen’. De hierin opgenomen maatregelen, die dienen als compensatie voor het wegblijven van de marinierskazerne, zijn inmiddels door de direct betrokken partijen, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestromen goedgekeurd.

   

  Namens PORTIZ heeft ook Vincent Courtois met Wientjes gesproken. Onze inzet richtte zich o.a. op investeringen in de verduurzaming van de havens en industrie (waterstof) en in de haveninfrastructuur, het verbeteren van spoorverbindingen met het achterland (VEZA-boog, Rail Gent-Terneuzen), en de versterking van het technisch onderwijs.

   

  Het uiteindelijke rapport omvat een divers aantal onderwerpen inclusief infrastructuur, onderwijs, industrie, haven en zorg, en een zogenaamde Law Delta. Hoewel niet al onze voorstellen zijn opgenomen, zoals de VEZA-boog, biedt het rapport kansen voor een structurele versterking van de industrie en havens in Zeeland. Echter, veel voorstellen zijn nog niet concreet. Wij zullen dan ook samen met onze leden en partners inzetten op meer duidelijkheid over de uitvoering en de invulling van de voorstellen met concrete projecten.

   

  VEZA-boog blijft in beeld

  Hoewel de VEZA-boog niet wordt vermeld in het rapport van Wientjes, blijft deze een essentiële spoorverbinding waarvoor zich PORTIZ sterk zal blijven maken. Samen met North Sea Port, Vlissingen en VNO-NCW Zeeland is een position paper opgesteld die na de zomer zal worden gepubliceerd. Ondertussen is er overleg met de provincie Zeeland en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat dit initiatief de juiste aandacht en opvolging krijgt.

   

  Nationale havennota erkent belang Zeeuwse havens

  PORTIZ heeft de afgelopen nadrukkelijk gepleit voor de versterking van de positie van de Zeeuwse havens in de ontwerp Havennota 2020-2030 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Ministerie van IenW heeft inmiddels vijf havens van nationaal belang aangewezen waaronder North Sea Port. Uitgangspunt in de havennota is een enkel delta-systeem waarin op basis van de economische betekenis van de verschillende havens, hun specifieke kenmerken en sterktes, rijksinvesteringen verdeeld worden over de vijf prioritaire havens en niet bij voorbaat bij een haven terecht komen.

   

  Minister wil CO2 extra belasten

  Tijdens de ledenvergadering in mei stond CO2 hoog op de agenda. Dit voorstel houdt een nationale CO2-heffing in bovenop het al bestaande Europese emissiehandelssysteem (ETS). Dit betekent extra kosten voor de industrie in Nederland en een verzwakking van de concurrentiepositie.

   

  Dat Zeeland zich al terdege voorbereid op de verduurzaming van de industrie en reductie van de CO2 uitstoot bleek tijdens de vergadering uit de presentatie van Joost van Dijk van Smart Delta Resources (SDR). SDR is een samenwerkingsverband van 13 energie- en grondstof-intensieve bedrijven in Zeeland, West-Brabant en Oost-Vlaanderen. Deze regio speelt een grote rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen van Nederland.

   

  De bij SDR aangesloten bedrijven, waaronder een aantal PORTIZ-leden, en organisaties geven actief invulling aan de klimaatambities van Europa in 2030 én wil zorgen voor een competitieve, klimaat neutrale industrie in 2050. Zij hebben al een Roadmap vastgesteld met acht concrete projecten waarmee het industriecluster kan voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs.

   

  Er worden diverse studies uitgevoerd waaronder voorstudies voor CCS en waterstof. Het waterstofgebruik in de Delta regio is maar liefst 50% van de Nederlandse consumptie.

   

  Convenant Duurzaamheid Werkt 2030-2.0!

   PORTIZ is partij in het convenant Duurzaamheid Werkt 2030. Samen met de Provincie Zeeland, North Sea Port en Zeeuwse Milieu Federatie werken we aan een sterke economie en een gezond leefklimaat. Het in 2016 gepresenteerde plan Ambitie 2030 wordt momenteel herijkt. Er is de afgelopen veel veranderd wat betreft klimaatdoelstellingen en wetgeving, zowel in Nederland als in Europa. Er is een Ambitie 2030 2.0. in de maak waarover PORTIZ-leden in het najaar zullen worden geraadpleegd.

   

  Blijven letten op stikstof

  In juni overhandigde de adviescommissie Remkes haar rapport over stikstof aan minister Schouten. In de berichtgeving in de media gaat het vooral over de extra taakstelling die deze commissie het kabinet oplegt. Deze heeft echter vooral betrekking op de veehouderij.

   

  Het rapport vraagt de industrie de uitstoot van stikstof verder te reduceren, en legt daarbij een verband met de energietransitie en dat is wat de industrie al eerder heeft bepleit. Vermindering van de uitstoot van CO2 leidt automatisch tot een daling van de uitstoot van stikstof, en de aanbevolen taakstelling lijkt haalbaar. Bovendien geeft de commissie Remkes veel aandacht aan het probleem van de (tijdelijke) uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase, en komt met de aanbeveling daarvoor een praktische oplossing voor te vinden –drempelwaarde?- die een (gedeeltelijke) bouwstop kan voorkomen.

   

  Een belangrijk aandachtspunt is wat de regering met de aanbevelingen van Remkes gaan doen. Wij moeten daar alert op blijven.

   

  OPROEP: Om ons pleidooi kracht bij te zetten is het belangrijk een beter inzicht te hebben in de concrete problemen die door het huidige stikstofbeleid worden veroorzaakt. Als jullie bekend zijn met bijvoorbeeld vergunningsproblemen geef die dan door aan Erik van Oosten, oosten@vnoncwbrabantzeeland.nl

   

   

   

   

   

   

  PORTIZ HRM Group in het teken van Corona

  In juni kwamen de leden van de PORTIZ HRM Group online bijeen. De bijeenkomst stond in het teken van de coronacrisis en de maatregelen die de verschillende bedrijven hadden genomen zoals thuiswerken, testen, en een 1,5 meter inrichting van de werkplek.

   

  Andere thema’s waren arbeidsmarkt en onderwijs. Nicole van der Goorbergh van het UWV sprak over de arbeidsmarkt en de nog steeds aanwezige mismatch tussen vraag en aanbod van personeel, ondanks de crisis. Maarten Berendsen en Ruud Hagens van Scalda gingen in op de ontwikkeling van studentenaantallen die nog steeds een dalende trend laat zien.

   

  Huisvesting arbeidsmigranten onder de loep

  Jan de Regt, voormalig secretaris van de gemeente Veere, is gestart als aanjager om de huisvestingsproblematiek voor arbeidsmigranten en seizoenswerkers aan te pakken. Hij zal ook de huisvestingssituatie van arbeidsmigranten/expats bij de bedrijven in het havengebied inventariseren. 

   

  OPROEP: Ideeën of suggesties voor het verbeteren van de huisvestingssituatie kunnen worden gestuurd aan flexwonen@zeeland.nl. De provincie Zeeland heeft een speciale webpagina over dit onderwerp waar een enquête over dit onderwerp kan worden ingevuld: https://www.zeeland.nl/actueel/enquete-huisvesting-tijdelijke-medewerkers

  Vanuit het bestuur

  In de ledenvergadering van 6 februari 2020 is de voordracht Vincent Courtois voorgedragen als nieuwe voorzitter van de vereniging en bekrachtigd door de leden.

   

  Secretariaat weer compleet

  Op 1 maart is Erik van Oosten in dienst getreden als secretaris van PORTIZ en regiomanager van VNO-NCW Zeeland. Hij voert tevens het secretariaat van de Business Advisory Council. Erik heeft voorheen in uiteenlopende communicatie- en public affairs functies gewerkt bij onder meer Dow, Van Leeuwen Buizen en Boskalis. Hij vervangt Cees Pille die als wethouder bij de gemeente Goes in dienst is getreden.

   

  Op 1 juni heeft Chantal de Jongehet team in Sas van Gent versterkt als regiomedewerker VNO-NCW Zeeland. Chantal is ondernemer en heeft verschillende functies vervuld bij de Rabobank, St Paul en Lamb Weston Meijer. Zij vervangt Priscilla Janse. Priscilla is aan de slag gegaan bij ZB/Planbureau en Bibliotheek Zeeland als adviseur marketing en communicatie.

  Marcel Ganzeman, stafmedewerker, en Heidi Laureys, management assistente maken het team compleet.

   

   

   

  Volgende PORTIZ ledenvergadering
  Donderdag 29 oktober 2020, 12.00 – 14.00 uur
  Locatie/Online: N.T.B.

  Lees verder

 

 

 

Middelburg, 24 april 2015

 

DELTA reduceert schuld in 2014

Verkoop Indaver maakt DELTA financieel sterker

 

DELTA heeft in 2014 een relatief goed jaar gekend dankzij een scherp financieel beleid. Dit terwijl er sprake was van aanhoudende moeilijke markt-omstandigheden. DELTA boekte in 2014 een onderliggend resultaat van € 65 mln. Door de voorgenomen verkoop van afvaldochter Indaver en de noodzakelijke impairment restte een netto resultaat van € 4 mln. De omzet van € 1,9 miljard is iets gedaald ten opzichte van € 2,1 miljard in 2013. De vrije kasstroom kwam uit op € 94 mln., waarvan € 20 mln. aan dividend en € 74 mln. aan schuldenaflossing is besteed.

 

De ontwikkelingen op de energiemarkt bleven ook in 2014 uitdagend. Structureel herstel is nog niet in zicht, waardoor de prijzen voor energie onder druk bleven. Dankzij de goede resultaten van de overige onderdelen kijkt DELTA toch tevreden terug op 2014. MultiMedia noteerde een mooi financieel resultaat en ook DELTA Netwerkbedrijf, DELTA Infra, en de deelnemingen Indaver en Evides presteerden goed.

 

CEO Arnoud Kamerbeek is positief over het resultaat. “We zijn trots op dit resultaat. Zoals ik vorig jaar al aangaf, blijft de situatie op de energiemarkt zorgelijk. Achterover leunen was geen optie. Met strakke financiële sturing en de verkoop van Indaver hebben we ons weerstandsvermogen verder versterkt.”.

 

Financiële highlights (in mln €)

 

       2014     2013
Netto-omzet  1.9312.104 
Bruto-marge817810
EBITDA 312301
Netto resultaat (voor impairment)65
Netto resultaat (na impairment) 474,8
Investeringen in (im)materiële vaste activa  101 168
Net Debt 559633 

 

 

Aantal Medewerkers (in FTE)

        2014      2013
Medewerkers                                          3.182 3.216

 


Klik hier voor het Profiel en kerncijfers.

 

De omzet in 2014 is lager dan in 2013. Dit werd voornamelijk gevoeld in het energiesegment, zowel op de handelsvloer als bij de verkopen aan zakelijke klanten en consumenten. Het netwerksegment bleek in staat de teruggang in omzet door aanpassing van de wettelijke X-factoren voor een stuk te compenseren door sterke kostenbesparingen voortkomend uit de samenvoeging van de Netwerk- en Infra activiteiten onder één aansturing. De omzet van het MultiMedia bedrijf steeg licht.

 

Het afvalverwerkingsbedrijf Indaver, waarin DELTA een belang heeft van 75%, heeft een goed jaar gehad ondanks een aantal ongeplande uitvallen van verbrandingsovens in België en Duitsland. De activiteiten in Ierland konden groeien door een verruiming van de verkregen vergunning. De prijsdruk in de markt bleef bestaan, zowel bij de prijzen van afval als bij de opbrengst van de geproduceerde energie. De nieuwe verbrandingsinstallatie in Nederland (Alphen aan de Rijn) draaide volgens verwachting. De activiteiten in Nederland presteerden boven budget, met name door toename in de volumes van groencompostering en bij de stortplaatsen. Ook was 2014 wederom een sterk jaar voor waterbedrijf Evides waar DELTA 50% eigenaar van is.

 

Vooruitzichten 2015

DELTA is onlosmakelijk verbonden met Zeeland. Als werkgever, maar zeker ook als maatschappelijke partner en met betrekking tot de energietransitie. DELTA is fan van het Energieakkoord. DELTA kan echter de enorme vergoeding die de bedrijven met een kolencentrale ontvangen voor het uit de markt halen van hun oude centrales niet ondersteunen. Dit voordeel bestaat onder andere uit het afschaffen van de kolenbelasting en het extra subsidiëren van de bij- en meestook van biomassa. De opwek van kolenenergie wordt daarmee dus eigenlijk nog eens extra gesubsidieerd. En dat was niet de bedoeling van het energieakkoord. Het past in ieder geval niet bij onze ambitie lage CO2 energievoorziening. Klik hier voor een nadere toelichting op het standpunt van Delta inzake de kolenparagraaf uit het energieakkoord.

 

Veel van onze toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden om DELTA vorm te geven, hangen af van de uitspraak van de Hoge Raad over gedwongen afsplitsing van de Netwerkactiviteiten en de reactie van de politiek op een eventueel voor DELTA ongunstige uitspraak. We hebben de afgelopen jaren niet onder stoelen of banken gestoken dat splitsing het einde van DELTA in zijn huidige vorm betekent en voor de werkgelegenheid in Zeeland een forse aderlating is. Splitsing is een slechte oplossing voor een niet bestaand probleem. De Wet onafhankelijk netbeheer doet reeds zijn werk. Wij gaan uit van een uiteindelijk verstandige beslissing van de Nederlandse overheid.

 

Over DELTA

DELTA levert energie, infra- en milieudiensten en digitale services. DELTA is onlosmakelijk verbonden met Zeeland: expliciet door het aanleggen van de infrastructuur om de provincie te voorzien van gas, elektriciteit, water, internet, telefonie en televisie. Impliciet speelt DELTA een belangrijke rol in het verbinden van mensen in Zeeland. DELTA brengt mensen samen. Dat doen we door het aanbieden van producten en diensten, door onze betrokkenheid bij maatschappelijke projecten en door sponsoring. DELTA verbindt zo als werkgever, als leverancier en als maatschappelijke partner. Op de zakelijke markt is DELTA actief in binnen- en buitenland op het gebied van afvalverwerking, energie en digitale dienstverlening.