Nieuws:

 • 05-08-2021 PORTIZ Update nr. 12 aug. 2021

  PORTIZ Update, nummer 12 Sas van Gent, augustus 2021

   

  Lees verder

 • 23-07-2020 PORTIZ Nieuwsbrief juli 2020

  Een turbulent eerste halfjaar

  Vorige week publiceerde North Sea Port een verslag over de prestaties van de haven in de eerste helft van dit jaar. Als gevolg van de coronacrisis daalde de goederenoverslag uit de zeevaart met 11,5% tot 32,4 miljoen ton ten opzichte van een heel sterke eerste helft van 2019. De binnenvaart deed het met een daling 5,1% beter. Daar werd het afgelopen halfjaar 28 miljoen ton overgeslagen. Voor de tweede helft van het jaar verwacht North Sea Port een licht herstel.

   

  De teruggang is geen verrassing en is voelbaar in de verschillende sectoren die de haven rijk is. De oorspronkelijke gezondheidscrisis verwordt meer en meer tot een economische crisis.

  Hoe ernstig deze crisis zal zijn voor de bedrijven in het Zeeuwse havengebied is nog moeilijk te duiden. Wel zijn er duidelijke signalen dat omzetten in de tweede helft van het jaar verder zullen dalen.

   

  De afgelopen maanden zijn er landelijk en ook in de provincie verschillende maatregelen genomen om zowel bedrijven als werkgelegenheid te ondersteunen. Een van de meest besproken regelingen is de tijdelijke NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Er is inmiddels een tweede steunpakket gelanceerd, NOW 2.0 waar bedrijven tot 31 augustus op kunnen inschrijven. Informatie over de maatregelen en de impact van de coronacrisis in Zeeland is te vinden op de speciale coronamonitor die de provincie publiceert. 

   

  Wat doet de compensatieregeling voor de industrie en haven?

  Onlangs presenteerde speciaal gezant Bernard Wientjes in Middelburg het compensatierapport ’Wind in de Zeilen’. De hierin opgenomen maatregelen, die dienen als compensatie voor het wegblijven van de marinierskazerne, zijn inmiddels door de direct betrokken partijen, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestromen goedgekeurd.

   

  Namens PORTIZ heeft ook Vincent Courtois met Wientjes gesproken. Onze inzet richtte zich o.a. op investeringen in de verduurzaming van de havens en industrie (waterstof) en in de haveninfrastructuur, het verbeteren van spoorverbindingen met het achterland (VEZA-boog, Rail Gent-Terneuzen), en de versterking van het technisch onderwijs.

   

  Het uiteindelijke rapport omvat een divers aantal onderwerpen inclusief infrastructuur, onderwijs, industrie, haven en zorg, en een zogenaamde Law Delta. Hoewel niet al onze voorstellen zijn opgenomen, zoals de VEZA-boog, biedt het rapport kansen voor een structurele versterking van de industrie en havens in Zeeland. Echter, veel voorstellen zijn nog niet concreet. Wij zullen dan ook samen met onze leden en partners inzetten op meer duidelijkheid over de uitvoering en de invulling van de voorstellen met concrete projecten.

   

  VEZA-boog blijft in beeld

  Hoewel de VEZA-boog niet wordt vermeld in het rapport van Wientjes, blijft deze een essentiële spoorverbinding waarvoor zich PORTIZ sterk zal blijven maken. Samen met North Sea Port, Vlissingen en VNO-NCW Zeeland is een position paper opgesteld die na de zomer zal worden gepubliceerd. Ondertussen is er overleg met de provincie Zeeland en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat dit initiatief de juiste aandacht en opvolging krijgt.

   

  Nationale havennota erkent belang Zeeuwse havens

  PORTIZ heeft de afgelopen nadrukkelijk gepleit voor de versterking van de positie van de Zeeuwse havens in de ontwerp Havennota 2020-2030 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Ministerie van IenW heeft inmiddels vijf havens van nationaal belang aangewezen waaronder North Sea Port. Uitgangspunt in de havennota is een enkel delta-systeem waarin op basis van de economische betekenis van de verschillende havens, hun specifieke kenmerken en sterktes, rijksinvesteringen verdeeld worden over de vijf prioritaire havens en niet bij voorbaat bij een haven terecht komen.

   

  Minister wil CO2 extra belasten

  Tijdens de ledenvergadering in mei stond CO2 hoog op de agenda. Dit voorstel houdt een nationale CO2-heffing in bovenop het al bestaande Europese emissiehandelssysteem (ETS). Dit betekent extra kosten voor de industrie in Nederland en een verzwakking van de concurrentiepositie.

   

  Dat Zeeland zich al terdege voorbereid op de verduurzaming van de industrie en reductie van de CO2 uitstoot bleek tijdens de vergadering uit de presentatie van Joost van Dijk van Smart Delta Resources (SDR). SDR is een samenwerkingsverband van 13 energie- en grondstof-intensieve bedrijven in Zeeland, West-Brabant en Oost-Vlaanderen. Deze regio speelt een grote rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen van Nederland.

   

  De bij SDR aangesloten bedrijven, waaronder een aantal PORTIZ-leden, en organisaties geven actief invulling aan de klimaatambities van Europa in 2030 én wil zorgen voor een competitieve, klimaat neutrale industrie in 2050. Zij hebben al een Roadmap vastgesteld met acht concrete projecten waarmee het industriecluster kan voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs.

   

  Er worden diverse studies uitgevoerd waaronder voorstudies voor CCS en waterstof. Het waterstofgebruik in de Delta regio is maar liefst 50% van de Nederlandse consumptie.

   

  Convenant Duurzaamheid Werkt 2030-2.0!

   PORTIZ is partij in het convenant Duurzaamheid Werkt 2030. Samen met de Provincie Zeeland, North Sea Port en Zeeuwse Milieu Federatie werken we aan een sterke economie en een gezond leefklimaat. Het in 2016 gepresenteerde plan Ambitie 2030 wordt momenteel herijkt. Er is de afgelopen veel veranderd wat betreft klimaatdoelstellingen en wetgeving, zowel in Nederland als in Europa. Er is een Ambitie 2030 2.0. in de maak waarover PORTIZ-leden in het najaar zullen worden geraadpleegd.

   

  Blijven letten op stikstof

  In juni overhandigde de adviescommissie Remkes haar rapport over stikstof aan minister Schouten. In de berichtgeving in de media gaat het vooral over de extra taakstelling die deze commissie het kabinet oplegt. Deze heeft echter vooral betrekking op de veehouderij.

   

  Het rapport vraagt de industrie de uitstoot van stikstof verder te reduceren, en legt daarbij een verband met de energietransitie en dat is wat de industrie al eerder heeft bepleit. Vermindering van de uitstoot van CO2 leidt automatisch tot een daling van de uitstoot van stikstof, en de aanbevolen taakstelling lijkt haalbaar. Bovendien geeft de commissie Remkes veel aandacht aan het probleem van de (tijdelijke) uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase, en komt met de aanbeveling daarvoor een praktische oplossing voor te vinden –drempelwaarde?- die een (gedeeltelijke) bouwstop kan voorkomen.

   

  Een belangrijk aandachtspunt is wat de regering met de aanbevelingen van Remkes gaan doen. Wij moeten daar alert op blijven.

   

  OPROEP: Om ons pleidooi kracht bij te zetten is het belangrijk een beter inzicht te hebben in de concrete problemen die door het huidige stikstofbeleid worden veroorzaakt. Als jullie bekend zijn met bijvoorbeeld vergunningsproblemen geef die dan door aan Erik van Oosten, oosten@vnoncwbrabantzeeland.nl

   

   

   

   

   

   

  PORTIZ HRM Group in het teken van Corona

  In juni kwamen de leden van de PORTIZ HRM Group online bijeen. De bijeenkomst stond in het teken van de coronacrisis en de maatregelen die de verschillende bedrijven hadden genomen zoals thuiswerken, testen, en een 1,5 meter inrichting van de werkplek.

   

  Andere thema’s waren arbeidsmarkt en onderwijs. Nicole van der Goorbergh van het UWV sprak over de arbeidsmarkt en de nog steeds aanwezige mismatch tussen vraag en aanbod van personeel, ondanks de crisis. Maarten Berendsen en Ruud Hagens van Scalda gingen in op de ontwikkeling van studentenaantallen die nog steeds een dalende trend laat zien.

   

  Huisvesting arbeidsmigranten onder de loep

  Jan de Regt, voormalig secretaris van de gemeente Veere, is gestart als aanjager om de huisvestingsproblematiek voor arbeidsmigranten en seizoenswerkers aan te pakken. Hij zal ook de huisvestingssituatie van arbeidsmigranten/expats bij de bedrijven in het havengebied inventariseren. 

   

  OPROEP: Ideeën of suggesties voor het verbeteren van de huisvestingssituatie kunnen worden gestuurd aan flexwonen@zeeland.nl. De provincie Zeeland heeft een speciale webpagina over dit onderwerp waar een enquête over dit onderwerp kan worden ingevuld: https://www.zeeland.nl/actueel/enquete-huisvesting-tijdelijke-medewerkers

  Vanuit het bestuur

  In de ledenvergadering van 6 februari 2020 is de voordracht Vincent Courtois voorgedragen als nieuwe voorzitter van de vereniging en bekrachtigd door de leden.

   

  Secretariaat weer compleet

  Op 1 maart is Erik van Oosten in dienst getreden als secretaris van PORTIZ en regiomanager van VNO-NCW Zeeland. Hij voert tevens het secretariaat van de Business Advisory Council. Erik heeft voorheen in uiteenlopende communicatie- en public affairs functies gewerkt bij onder meer Dow, Van Leeuwen Buizen en Boskalis. Hij vervangt Cees Pille die als wethouder bij de gemeente Goes in dienst is getreden.

   

  Op 1 juni heeft Chantal de Jongehet team in Sas van Gent versterkt als regiomedewerker VNO-NCW Zeeland. Chantal is ondernemer en heeft verschillende functies vervuld bij de Rabobank, St Paul en Lamb Weston Meijer. Zij vervangt Priscilla Janse. Priscilla is aan de slag gegaan bij ZB/Planbureau en Bibliotheek Zeeland als adviseur marketing en communicatie.

  Marcel Ganzeman, stafmedewerker, en Heidi Laureys, management assistente maken het team compleet.

   

   

   

  Volgende PORTIZ ledenvergadering
  Donderdag 29 oktober 2020, 12.00 – 14.00 uur
  Locatie/Online: N.T.B.

  Lees verder

 

Amsterdam, 29 april 2015

 

AES Europe heeft vandaag haar plannen aangekondigd voor de bouw van een 10 MW energieopslag in Nederland, gebaseerd op batterijen. Deze opslag zal 20 MW aan flexibel inzetbare capaciteit toevoegen aan het elektriciteitsnet. Het AES project in Nederland betekent de eerste stap van het door AES ontwikkelde AdvancionTM-systeem op het vasteland van Europa. Het zal vanuit Zeeland in het net van regionaal netbeheerder DELTA Netwerkgroep het elektriciteitsnet ondersteunen door levering van snel inzetbaar regelvermogen aan landelijk netbeheerder TenneT. Dit project zal de efficiëntie en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet verbeteren, de kosten verlagen en daarnaast het vermogen om hernieuwbare energie te integreren vergroten. Andere projectplannen van AES in Europa zijn onder meer een serie opslagsystemen met een totaal vermogen van 100 MW bij haar energiecentrale Kilroot in Noord-Ierland, waarvan op dit moment de eerste 10 MW gerealiseerd wordt. Vergelijkbaar met Nederland is hier het doel om het elektriciteitsnet van SONI, de netbeheerder van Noord-Ierland, flexibeler en goedkoper te maken voor klanten.

 

“We zijn erg tevreden met deze ontwikkeling”, aldus Ben Voorhorst, COO van TenneT. “Wij zijn van mening dat opslag, die voor extra flexibiliteit zorgt, een belangrijke stap is in de transitie naar een duurzame energievoorziening. We kijken uit naar de deelname van AES aan de markt voor frequentie balancering .”

 

"Energieopslag is aantrekkelijk, omdat het op een unieke en kosteneffectieve manier een groot aantal uitdagingen op het net oplost", aldus Julian Nebreda, President bij AES Europe. "We zien dat deze technologie in Europa in populariteit toeneemt en gezien wordt als een slimme manier om hernieuwbare energie te beheren en om op betaalbare wijze vraag en aanbod te reguleren."

 

Het Advancion systeem van AES zorgt naast een ongeëvenaarde operationele flexibiliteit tegelijkertijd voor een verlaging van de systeemkosten en uitstoot. Het project gaat naar verwachting later dit jaar commercieel van start. De Advancion-oplossing is in lijn met de onlangs uitgebrachte Routekaart Energieopslag in Nederland, ontwikkeld door DNV GL in samenwerking met de TU Delft en Berenschot en faciliteert de introductie van hernieuwbare energiebronnen met energieopslag. Deze routekaart beschouwt energieopslag als een belangrijk onderdeel van de oplossing om de elektriciteitsinfrastructuur in Nederland, richting 2030, te moderniseren.

 

"Een van de belangrijkste veranderingen voor het elektriciteitsnet is de toenemende rol van zon en wind. Energieopslag is een integraal onderdeel geworden van de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van het net", aldus Petra de Boer, opslagexpert bij DNV GL - Energy. "In onze routekaart bevelen we acties aan die nodig zijn voor meer flexibiliteit in het energienet, zoals energieopslag. Het is goed om te zien dat toonaangevende bedrijven als AES energieopslag in Nederland op grotere schaal introduceren. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die dit soort projecten met zich meebrengen voor het moderniseren van de energie-infrastructuur voor de toekomst, met de allernieuwste technieken."

 

Dit project in Nederland laat zien dat AES haar positie in deze branche significant aan het versterken is. Het bedrijf heeft onlangs een deel van de energie-opslagplannen voor 2015 onthuld, met meer dan 500 MW aan opslag die in 2015 in gebruik, in aanleg of in de laatste fase van ontwikkeling is, in de VS, Zuid-Amerika en Europa.

 

AES Advancion bevat geprekwalificeerde batterijtechnologie van de beste leveranciers. Het is een combinatie van ruim zeven jaar commerciële ervaring in de geavanceerde energieopslag en ruim dertig jaar ervaring in nutsvoorzieningen over de hele wereld. Advancion is altijd beschikbaar, verbruikt geen brandstof en is eenvoudig uit te breiden, waardoor het ook in de energiebehoeften van de toekomst kan voorzien.

 

"We zijn blij dat we voorop lopen in deze nettransformatie en trots om met progressieve netwerkbeheerders als TenneT en DELTA te mogen werken. Daardoor kunnen we grootschalige opslag voor de energiesector introduceren op het Europese vasteland", aldus Steve Corwell, Vice President bij AES Europe.

 

AES heeft in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika momenteel 172 MW aan grootschalige flexibel inzetbare energieopslag in bedrijf. In Nederland exploiteert AES momenteel 460 MW aan traditionele opwek.

 

Over AES Energy Storage Solutions

AES is een marktleider in commerciële energieopslag. Het stelt nutsbedrijven, energiemarkten en duurzame ontwikkelaars in staat om projecten van concept tot exploitatie te beheren met een oplossing die zijn werking op de markt heeft bewezen. AdvancionTM, de oplossing van het bedrijf voor energieopslag, haalt meer uit de bestaande energie-infrastructuur, verbetert de flexibiliteit en betrouwbaarheid van het energienet en geeft klanten een volledig alternatief voor traditionele piekcentrales. AES introduceerde in 2008 de eerste geavanceerde energieopslag voor de commerciële energiemarkt en exploiteert op dit moment het grootste aantal opslag- en aanverwante systemen. Het bedrijf werkt samen met nutsbedrijven en andere klanten aan manieren om geavanceerde opslag over de hele wereld nog nuttiger te maken. Bezoek voor meer informatie www.aesenergystorage.com of @aes_es op Twitter.

 

Over AES

De AES Corporation (NYSE:AES) is een internationaal energiebedrijf met Fortune 200-notering. We bieden betaalbare, duurzame energie aan in 18 landen, via een portfolio van distributiebedrijven en faciliteiten voor opwek en distributie vanconventionele- en hernieuwbare energie. Onze 18.500 mensen streven naar operationele topkwaliteit en naar het voorzien in de veranderende energiebehoefte in de wereld. In 2014 hadden we een omzet van $ 17 miljard en in totaal voor $ 39 miljard aan bezittingen. Bezoek voor meer informatie www.aes.com. Volg AES op Twitter: @TheAESCorp.